Đầu tư Finhay: App so sánh các danh mục (P.2)

Các danh mục đầu tư Finhay vẫn sử dụng dữ liệu từ bài viết cũ. (05/03/2021) Tôi không quảng cáo cho Finhay. Tôi và Finhay không có liên quan gì đến nhau cả. Đây là bài viết số 22, mọi dữ liệu về bài viết tôi lưu tại:https://github.com/vhoanghac/blog Khi hoàn thành bài viết trước tôi… Continue reading

[R] Phân ngành dựa vào biến động giá cổ phiếu. Unsupervised learning, k-means clustering.

Bài viết này tôi không viết về thị trường chứng khoán, các quỹ mở hay phương hướng đầu tư… Mà viết về cách sử dụng ngôn ngữ R để phân tích ý tưởng của mình. Ý tưởng của tôi rằng: Sử dụng umap và kmeans để thử phân ngành các cổ phiếu trên thị trường… Continue reading