[R] Phân ngành dựa vào biến động giá cổ phiếu. Unsupervised learning, k-means clustering.

Bài viết này tôi không viết về thị trường chứng khoán, các quỹ mở hay phương hướng đầu tư… Mà viết về cách sử dụng ngôn ngữ R để phân tích ý tưởng của mình. Ý tưởng của tôi rằng: Sử dụng umap và kmeans để thử phân ngành các cổ phiếu trên thị trường… Continue reading