Đầu tư Finhay: App so sánh các danh mục (P.2)

Các danh mục đầu tư Finhay vẫn sử dụng dữ liệu từ bài viết cũ. (05/03/2021) Tôi không quảng cáo cho Finhay. Tôi và Finhay không có liên quan gì đến nhau cả. Đây là bài viết số 22, mọi dữ liệu về bài viết tôi lưu tại:https://github.com/vhoanghac/blog Khi hoàn thành bài viết trước tôi… Continue reading